Hesperian Health Guides

11–аар бүлэг: Газрыг сэргээж мод тарих


HealthWiki > Орчны эрүүл мэндийн тухай > 11–аар бүлэг: Газрыг сэргээж мод тарих


Энэ бүлэгт:

People tend a garden outside some houses with a city in the background.

Эрүүл орон нутгийн оршин суугчид цэвэр ус, үржил шимтэй хөрс болон хөрс усыг хамгаалдаг эрүүл моднуудаас хамаарч байдаг. Орон нутгийн оршин суугчдын эрүүл мэндийг хамгаалж сайжруулахын тулд гэмтсэн газрыг яаж сэргээх, газрыг хэрхэн тогтвортой ашиглах арга замыг мэддэг байх ёстой. Газар гэмтэж, мод таслагдаж, хөрс шорооны үржил шимтэй өнгөн хэсэг салхинд болон усанд туугдаж алдагдсан үед газрыг дахин эрүүл үржил шимтэй болгодог олон аргыг ашиглаж болно.


This page was updated:05 1-р сар 2024