Hesperian Health Guides

Ямар үйл ажиллагааг хэзээ ашиглаж болох тухай зөвлөмж

Энэ бүлэгт:

A small group of people standing around a table work on a drawing together.

Энэхүү номонд дурьдагдаж буй олон нийтийн үйл ажиллагаанууд нь орчны эрүүл ахуйг тодорхой ач холбогдолуудыг шийдэхэд өөр өөр байдлаар туслана. Эдгээр үйл ажиллагааны туршлага нь таны өөрийн орон нутагт дараах асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэл болж чадна. Үүнд:

Men and women watch a man use a soil testing kit.
A small group of people in a garden listen as a woman holding weeds speaks.


Орон нутгийн газрын зургыг эрүүл мэндийн явган аялалын өмнө, явган аялалын үеэр болон дараа нь хийх зэрэг зарим үйл ажиллагааг хамтран гүйцэтгэж болно. Мөн дүрд орж жүжиглэх, олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээний үйл ажиллагаа зэргийг хамтруулан хийж болно.хамгын чухал нь эдгээр үйл ажиллагаанууд нь хүмүүст мэдээлэл цуглуулах, мэдлэгээ хуваалцах, ойлголтоо гүнзгийрүүлэхэд нь туслах ёстой. Энэхүү үйл ажиллагаанууд нь орон нутгийн иргэдийн зохион байгуулалт, эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийнхээ суурь асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг болох ёстой.


This page was updated:05 4-р сар 2021